Tấm 1
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 2
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 3
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 4
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 5
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 6
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 7
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 8
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 9
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 10
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 11
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 12
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 13
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 14
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 15
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 16
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 17
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 18
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 19
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Tấm 20
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
*** Màu sắc có thể khác với màu sắc thực sự