Lá 1
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 2
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 3
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 4
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 5
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 6
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 7
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 8
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 9
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
Lá 10
 Màu sắc
 Dập lỗ
 Ổ khóa
*** Màu sắc có thể khác với màu sắc thực sự